Test IQ MV2G

 

Czym jest inteligencja a czym IQ

Definicja inteligencji i IQ

Definicja inteligencji: Inteligencję można określić jako właściwość umysłu, która obejmuje wiele umiejętności, takich jak zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia idei, nauki i używania języka.

Ważne jest, aby pamiętać, że inteligencja nie dotyczy tego, jak wiele wie dana osoba lub jaką wiedzę fachową posiada, a raczej tego, jak szybko ktoś jest w stanie zdobyć wiedzę i doświadczenie, a także, jak dobrze jest w stanie wykonać zadania bez znajomości wiedzy specjalistycznej.

Definicja IQ: IQ jest miarą inteligencji. Zakłada, że między różnymi jednostkami z populacji istnieją różnice w inteligencji i wyraża jednym wynikiem jak inteligentna dana osoba jest w stosunku do reszty populacji.

Znaczenie inteligencji oraz znaczenie testow IQ

Inteligencja często krytykowana jest za brak powiązania ze zdolnościami poznawczymi, zaś testy IQ za to, że jej nie mierzą.

Ta krytyka nie jest kompletnie bezpodstawna: prawdą jest, że inteligencja nie jest jasno zdefiniowana, jak i to, że nie da się jej łatwo zmierzyć. Przeciwnie do wzrostu, wagi czy siły fizycznej, które definiuje sama nazwa i które są bezproblemowo mierzalne.

Przytoczmy jednak pewne bezdyskusyjne twierdzenia dotyczące IQ i inteligencji, zaczerpnięte z książki "The Bell Curve" [krzywa dzwonowa]:

 • Istnieje coś takiego, jak ogólna zdolność poznawcza, pod kątem której ludzie się różnią.
 • Testy umiejętności akademickich do pewnego stopnia mierzą tę zdolność poznawczą, ale zaprojektowane w tym celu testy IQ mierzą ją o wiele precyzyjniej.
 • Wyniki IQ lepiej odpowiadają temu, co ludzie mają na myśli, kiedy używają słowa inteligentny.
 • Prawidłowo zaprojektowane i stosowane testy IQ nie faworyzują żadnej z grup społecznych, ekonomicznych, etnicznych, czy rasowych.

IQ jako zapowiedź sukcesu

Krytycyzmowi względem testów IQ można przeciwstawić skuteczne wykorzystanie wskaźnika IQ jako wyznacznika sukcesu w różnych dziedzinach.

Nie jest to co prawda idealny wyznacznik sukcesów akademickich, czy zawodowych, ale nawet krytycy przyznają, że istnieje silna korelacja między wskaźnikiem IQ, a sukcesem.

IQ → Sukces akademicki

Wskaźnik IQ pierwotnie został zaprojektowany w celu przewidywania sukcesów szkolnych dzieci. Dopiero w XX w. rozpoczęto jego używanie w miejscach pracy.

Oczywiście wiele innych czynników determinuje odniesienie sukcesu w szkole, ale wielokrotnie wykazano, że IQ jest wysoce skorelowane z odnoszeniem sukcesów w nauce.

IQ → Sukces zawodowy

Wskaźnik IQ jest też użyteczny przy przewidywaniu sukcesu zawodowego. W związku z tym sensowne jest mierzenie IQ kandydatów. Używanie testów IQ w procesie rekrutacji jednak nawet bardziej kontrowersyjne, niż w szkole.

Mniej, niż 50% pracodawców na świecie korzysta z testów IQ jako środka oceny kandydatów. Ich stopień wykorzystania znacząco różni się między różnymi krajami:

 • 55% — Chiny i Hiszpania
 • 30% — Indie i Francja
 • 3% — USA i Niemcy

Badania naukowe sugerują, że nawet jeśli test IQ nie jest idealnym wyznacznikiem przyszłego sukcesu w pracy, powinno być brane pod uwagę, jako że wysoce koreluje z przyszłym sukcesem zawodowym. Naukowcy ustalili niedawno, jak IQ jako metoda selekcji kandydata prezentuje się na tle innych narzędzi oceny, jak nieustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna, test osobowościowy i kwestionariusz biograficzny. Rezultat był zaskakująco jasny: najlepszym pojedynczym wyznacznikiem sukcesu zawodowego jest IQ.

Według Schmidta i Huntera "przy zatrudnianiu pracowników nieposiadających doświadczenia, najskuteczniejszym wyznacznikiem przyszłych wyników jest inteligencja". Wyniki testu IQ przewidują szacunkowe osiągnięcia we wszystkich profesjach. W dziedzinach wymagających wysokich kwalifikacji (badania, zarządzanie) jest bardziej prawdopodobne, że niskie wyniki IQ okażą się barierą do osiągnięcia odpowiednich wyników, podczas gdy w dziedzinach wymagających minimalnych umiejętności, częściej na osiągnięcia wpływać będzie siła fizyczna (siła, szybkość, wytrzymałość i koordynacja).

Użyteczność IQ popiera również Justin Menkes w swoim artykule "Hiring for Executive Intelligence" [Najem inteligencji przywódczej]. Deklaruje tam: "Pomimo realnych niedociągnięć, testy IQ wciąż są lepszym wyznacznikiem sukcesu na stanowisku kierowniczym, niż jakiekolwiek inne narzędzie oceny. Niechęć kręgów biznesowych do testów na inteligencję obrabowała firmy z potężnego narzędzia oceny kandydatów do pracy lub awansu."

IQ → Zamożność

Skoro wyznacznik IQ dobrze koreluje z sukcesem zawodowym, niejako naturalnym jest, że będzie również pozytywnie wiązać się z przychodami i zamożnością. Krótko mówiąc, im wyższe jest Twoje IQ, tym większy Twój dochód, zamożność i status społeczny.

Poziom inteligencji światowych milionerów, którzy samodzielnie zapracowali na swój majątek szacowany jest na około 115; natomiast miliarderów, którzy sami do wszystkiego doszli - na 120. Pokazuje to, że im wyższe IQ, tym większe prawdopodobieństwo zostania bogatym.

Ta tabela pokazuje kilka zaskakujących faktów dotyczących związków IQ z różnymi sytuacjami życiowymi. Jeśli masz niskie IQ:

 • istnieje 6-krotnie wyższe prawdopodobieństwo, że będziesz bezrobotny, niż gdy masz wysokie IQ.
 • istnieje niemal 3-krotnie wyższe prawdopodobieństwo, że rozwiedziesz się w ciągu 5 lat od zawarcia małżeństwa, niż gdy masz wysokie IQ.
 • 16-krotnie bardziej prawdopodobne jest, że będziesz mieć nieślubne dziecko, niż gdy masz wysokie IQ.
 • 10-krotnie bardziej prawdopodobne jest, że pójdziesz do więzienia, niż gdy masz wysokie IQ.
 • istnieje 15-krotnie wyższe prawdopodobieństwo, że będziesz żyć w ubóstwie, niż gdy masz wysokie IQ.
 

Co wiemy o inteligencji

Istnieje wiele definicji inteligencji.

 1. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne podaje następującą definicję:

  • Jednostki różnią się jedna od drugiej w zdolności do rozumienia złożonych koncepcji, w efektywnym przystosowywaniu się do środowiska, w uczeniu się z doświadczenia, w angażowaniu się w różne formy rozumowania, w umysłowym przezwyciężaniu trudności. Choć różnice między jednostkami mogą być poważne, nigdy nie są całkowicie stałe: wydajność intelektualna danej jednostki będzie się różnić podczas różnych okazji, w różnych domenach, ponieważ oceniana będzie według odmiennych kryteriów.

  • Koncepcje "inteligencji" to nic innego, jak próby wyjaśnienia i zorganizowania tych złożonych zjawisk. Choć znacząco udało się wyjaśnić niektóre rzeczy w pewnych obszarach, żadna konceptualizacja nie odpowiedziała jeszcze na wszystkie ważne pytania, i żadna wiedza nie została powszechnie zaakceptowana. Gdy tuzin wybitnych teoretyków zostało ostatnio poproszonych o zdefiniowanie inteligencji, podali tuzin różnych definicji.

 2. Druga definicja inteligencji pochodzi z artykułu "Mainstream Science on Intelligence" (Główny nurt badań naukowych nad inteligencją), pod którym w 1994 roku podpisało się 52 badaczy inteligencji:

  To bardzo ogólna psychiczna zdolność która, między innymi, obejmuje zdolność do rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, pojmowania złożonych idei, szybkiego uczenia się i uczenia się z doświadczenia. Nie są to wyłącznie uczenie się z książek, wąskie umiejętności szkolne, czy umiejętność rozwiązywania testów. Raczej stanowi ona odzwierciedlenie szerszej i głębszej zdolności do rozumienia otoczenia - "chwytania", "pojmowania" rzeczy, lub "połapania się" w tym, co robić.

 

Mensa, społeczeństwo wysokiego IQ

Na temat inteligencji słyszy się wiele pogłosek i opisuje wiele twierdzeń nieprawdziwych lub w połowie prawdziwych. Aby to zakończyć, w 1994 roku wybitni badacze inteligencji zebrali się i opublikowali stan aktualnej wiedzy na temat inteligencji.

Znaczenie i sposób mierzenia inteligencji

 • Inteligencja jest to bardzo ogólna psychiczna zdolność która, między innymi, obejmuje zdolność do rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, pojmowania złożonych idei, szybkiego uczenia się i uczenia się z doświadczenia. Nie są to wyłącznie uczenie się z książek, wąskie umiejętności szkolne, czy umiejętność rozwiązywania testów. Raczej stanowi ona odzwierciedlenie szerszej i głębszej zdolności do rozumienia otoczenia - "chwytania", "pojmowania" rzeczy, lub "połapania się" w tym, co robić.

 • Inteligencję można mierzyć i testy inteligencji robią to dobrze. Należą do najbardziej trafnych (w ujęciu technicznym, są rzetelne i mają naukowe podstawy) ze wszystkich testów psychologicznych i środków oceny.

 • Wyróżniamy różne typy testów na inteligencję, a każdy z nich mierzy tą samą inteligencję. Niektóre używają słów i liczb, wymagają specyficznej wiedzy kulturowej, inne zaś nie, zamiast tego wykorzystują kształty lub projekty, wymagają wiedzy tylko na temat prostych, uniwersalnych koncepcji.

 • Położenie ludzi na kontinuum IQ, od najniższego do najwyższego, dobrze reprezentuje krzywa dzwonowa. Większość ludzi skupia się wokół średniej (IQ 100). Niewielu ludzi jest albo bardzo bystrych, albo bardzo tępych: około 3% Amerykanów osiąga wynik powyżej IQ 130 i około tyle samo poniżej IQ 70.

Różnice IQ między grupami

 • Na każdym poziomie IQ można znaleźć przedstawicieli wszystkich grup etniczno-rasowych. Krzywe dzwonowe poszczególnych grup w znacznym stopniu się pokrywają, ale grupy często różnią się miejscem na linii IQ, w którym członkowie grup mają tendencję do skupiania się. Krzywe dzwonowe dla niektórych grup (Żydów i mieszkańców Azji Wschodniej) są wyśrodkowane nieco wyżej od krzywych wszystkich Białych. Innych grup (Czarnoskórych i Latynosów) są wyśrodkowane nieco niżej od Białych.

 • Krzywa dzwonowa Białych koncentruje się wokół IQ 100; krzywa dzwonowa Afroamerykanów w przybliżeniu wokół 85; Latynosów z grubsza pośrodku między krzywą Białych, a Czarnoskórych. Nie ma wyraźnych dowodów na to, gdzie dokładnie powyżej IQ 100 krzywe dzwonowe Żydów i Azjatów są wyśrodkowane.

Praktyczne znaczenie IQ

 • IQ jest silnie związane, być może nawet bardziej niż jakakolwiek inna pojedyncza, mierzalna cecha ludzka, z wieloma ważnymi następstwami o charakterze edukacyjnym, zawodowym, ekonomicznym i społecznym. Jego związek z dobrobytem i wynikami jednostek jest bardzo silny w niektórych obszarach (edukacja, trening wojskowy), umiarkowany, ale istotny w innych (kompetencje społeczne) lub też skromny lecz spójny w takich jak przestrzeganie prawa. To, co mierzą testy IQ ma ogromne znaczenie praktyczne i społeczne.

 • Wysokie IQ to udogodnienie w życiu, ponieważ wszystkie czynności w rzeczywistości wymagają trochę rozumowania i podejmowania decyzji. Oczywiście wysoki współczynnik IQ nie gwarantuje sukcesu, tak jak niskie IQ porażki w życiu. Istnieje wiele wyjątków, ale szanse odniesienia sukcesu w naszym społeczeństwie zdecydowanie mają jednostki z wyższym IQ.

 • Praktyczne korzyści z posiadania wyższego IQ wzrastają jeszcze wtedy, gdy sceneria życia staje się bardziej zawiła (nowa, zagadkowa, zmienna, nieprzewidywalna lub zróżnicowana). Na przykład, wysokie IQ jest generalnie niezbędne do prawidłowego wykonywania wysoce złożonych lub zmiennych prac (pracownicy umysłowi, zarządzanie); stanowi godną uwagi korzyść w pracach umiarkowanie złożonych (rzemiosło, duchowieństwo i policja) i dostarcza niewielkich korzyści w sytuacjach wymagających podejmowania wyłącznie rutynowych decyzji lub rozwiązywania prostych problemów (prace niewymagające kwalifikacji).

 • Różnice w inteligencji z pewnością nie są jedynym czynnikiem mającym wpływ na wyniki w szkole, podczas treningu i podczas wykonywania wysoce złożonych prac, ale inteligencja jest często najistotniejszym.

 • Pewne cechy osobowości, szczególne talenty, uzdolnienia, zdolności fizyczne, doświadczenie są ważne w procesie osiągania wyników w wielu zawodach, ale mają węższe zastosowanie, lub "przenośność" między zadaniami i układami w porównaniu do inteligencji ogólnej.

Źródło i stabilność różnic w obrębie grup

 • Różnice w inteligencji między pojedynczymi osobami biorą się z różnic środowiskowych, jak i z dziedzictwa genetycznego. Dziedziczność szacuje się na zakres od 0,4 do 0,8 (na skali od 0 do 1), co wskazuje na to, że genetyka odgrywa większą rolę, niż środowisko, w kreowaniu różnic między IQ ludzi.

 • Członkowie jednej rodziny również często zasadniczo się różnią pod kątem inteligencji zarówno z przyczyn genetycznych, jak i środowiskowych. Różnią się genetycznie, ponieważ biologiczni bracia i siostry współdzielą dokładnie połowę swoich genów z każdym z rodziców i średnio tylko połowę między sobą. Ich IQ różni się również dlatego, że zdobywają doświadczenia w różnych środowiskach w obrębie tej samej rodziny.

 • Choć IQ jest wysoce dziedziczne nie oznacza to, że nie ma na nie wpływu środowisko. Ludzie nie rodzą się z pewnymi ustalonymi, niezmiennymi poziomami inteligencji. IQ stopniowo się stabilizuje w czasie dzieciństwa, jednakże, ogólnie niewiele się zmienia po tym czasie.

 

The Smart Fraction Theory oraz The Wealth of Nations

Czym jest Mensa?

Mensa została założona w Anglii w 1946 roku przez adwokata Rolanda Berrilla oraz naukowca i prawnika dr Lance Ware'a. Wysunęli oni pomysł utworzenia stowarzyszenia dla światłych ludzi, w którym jedynym kryterium przyjęcia w poczet członków miałby być wysoki iloraz inteligencji. Pierwotnie celem było założenie stowarzyszenia dla wysoce inteligentnych ludzi niezależnego od polityki i pozbawionego różnic rasowych czy religijnych.

Jakie są cele Mensy?

Mensa określiła trzy cele: rozpoznawanie i rozwijanie ludzkiej inteligencji dla dobra ludzkości, pobudzanie badań naukowych w zakresie natury inteligencji, jej cech charakterystycznych i użyteczności oraz promowanie stymulujących intelektualnie i społecznie okazji dla jej członków.

Ilu członków liczy sobie Mensa?

Dziś Mensa liczy sobie około 100 000 członków ze 100 krajów z całego świata, w porównaniu do 3 milionów członków na całym świecie należących do IQ Elite, internetowego stowarzyszenia zrzeszającego ludzi o wysokim ilorazie inteligencji.

Co znaczy "Mensa"?

Słowo "Mensa" po łacinie znaczy "stół". Nazwa oznacza stowarzyszenie okrągłego stołu, w którym rasa, kolor, wierzenia, pochodzenie, wiek, poglądy polityczne, wykształcenie i podłoże społeczne są nieistotne.

Jak mogę się zakwalifikować do Mensy?

Członkostwo w Mensie otwarte jest dla tych osób, które w zatwierdzonym, prawidłowo administrowanym i kontrolowanym teście inteligencji zdobyły wynik plasujący ich w czołowej grupie dwóch procent całej populacji. Wymagania są więc wyższe, niż w przypadku IQ Elite, internetowej społeczności zrzeszającej ludzi o wysokim ilorazie inteligencji, w której do przyjęcia wymaga się IQ z zakresu najwyższych 10%.

 

Assessing the Ashkenazic IQ

Znajdziesz tu: http://lagriffedulion.f2s.com/sft.htm